PŘIPRAVÍME PPA PROJEKT NA KLÍČ

Pokud jste obcí, městem, krajem nebo větší nemocnicí, pokud vlastníte velké haly s vhodnými střechami nebo volné plochy mimo zemědělský půdní fond a chcete odebírat zelenou energii za výhodnou fixní cenu, jsme tu pro Vás. Náš tým, sestávající z 15 zkušených expertů se postará o komplexní přípravu celého PPA projektu. Zřídí SPV (Special Purpose Vehicle – česky prostředek zvláštního určení, tedy s.r.o. určené jen pro jeden konkrétní projekt), vyhledá vhodná místa pro výstavbu FVE, zajistí její zbudování, financování, maximální dotační podporu, servis a managment a samozřejmě její plynulý provoz a reportování všem zúčastněným stranám o jejím hospodaření.

 • Vyhledáme vhodná místa pro přípravu a výstavbu fotovoltaických projektů - pouze ta s maximální využitelností
 • Sjednáme pronájem ploch se spolehlivými partnery (s městy, obcemi, kraji a dalšími samosprávnými jednotkami). Mezi další cílovou skupinu patří developeři, bytová družstva a významné síťové společnosti.
 • Uzavřeme dlouhodobé kontrakty s našimi PPA partnery o odběru námi vyrobené elektřiny
 • Nájemní smlouvy uzavíráme minimálně na 10 - 15 let
 • Vybereme partnery s velkou vlastní spotřebou
 • Zajistíme dodavatele kompletní výstavby FVE na klíč
 • Spolupracujeme s nejlepšími staviteli FVE na trhu, kteří jsou prověřeni a mají dlouhodobé zkušenosti
 • Zajistíme dotační podporu projektu FVE
 • Postaráme se o profesionální instalaci
 • Uvedeme FVE do provozu a zajistíme její připojení
 • Poskytneme pro SPV kompletní servis FVE za výhodných paušálních podmínek
 • Zajistíme online monitoring výroby a veškerou finanční obsluhu projektu v rámci paušální služby
 • Postaráme se o pravidelnou údržbu
 • Vyřešíme případné závady
 • Postaráme se o zajištění plynulé komunikace mezi všemi zúčastněnými subjekty
 • Zajistíme efektivní provoz FVE
 • Postaráme se o spolehlivost dodávek energie
 • Zaměříme se na tvorbu max. přidané hodnoty pro investory

ČEMU SE VĚNUJEME

Věříme, že žijeme ve výjimečné době. V době inovací, odvážných myšlenek a smělých řešení. Věříme, že výroba energie z fosilních paliv je pro 21. století nedůstojná. Jsme si jisti, že budeme-li pokračovat ve znečišťování planety tímto způsobem, předáme Zemi svým potomkům nenapravitelně poškozenou. Jsme zodpovědní, a proto hledáme cesty, jak pomoci tyto důsledky lidského konání zmírňovat. Věříme, že zásadní změny je lépe realizovat s partnery. Proto aktivně hledáme partnery, s kterými nás spojuje společný pohled na budoucnost planety, na energetiku založenou na obnovitelných zdrojích, na právo být aktivním zákazníkem s významnou rolí na energetickém trhu. S takovými partnery pak vytváříme dlouhodobá partnerství a přinášíme jim tu nejvyšší přidanou hodnotu za nejlepší cenu.  

OBLASTI, KTERÝMI VÁS PROVEDEME OD ZAČÁTKU DO KONCE

 • PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT)
 • DECENTRALIZOVANÁ ENERGETIKA
 • ENERGETICKÉ KOMUNITY
 • OBNOVITELNÉ ZDROJE
 • AGREGACE FLEXIBILITY

JAK PRACUJEME

 • Zanalyzujeme potenciál objektů a ploch partnera pro instalaci FVE
 • Vypočítáme partnerovi optimální energetickou bilanci
 • Připravíme finanční analýzu projektu
 • Zajistíme financování projektu
 • Založíme samostatnou entitu pro každý projekt
 • Připravíme všechny potřebné smlouvy a dokumenty nutné pro výstavbu FVE
 • Zajistíme výstavbu FVE a její připojení do distribuční sítě
 • Zajistíme provoz FVE a odbyt veškeré vyrobené energie po celou dobu partnerství

VYUŽIJTE OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE BEZ STAROSTÍ A INVESTIC

Důsledky klimatických změn, rostoucí závislost na fosilních palivech a zvyšující se ceny energií jsou důvodem, proč se dnes do popředí dostává oblast OZE (obnovitelné zdroje energie). OZE je masivně dotačně podporované odvětví, které přináší mnoho výhod, jako je energetická soběstačnost, dostupná a čistá energie, pozitivní dopad na klima a životní prostředí, ale i sociálně-ekonomické přínosy pro subjekty, komunity i celé regiony. Systémově podporovanou novinkou z oblasti OZE jsou tzv. PPA projekty, kterým se naše společnost aktuálně intenzivně věnuje a jejich realizaci pro Vás dokážeme zajistit na klíč.

PPA (POWER PURCHASE AGREEMENT) – ZELENÁ ENERGIE VÝHODNĚ

Smlouva o nákupu čisté elektřiny (PPA) označuje dlouhodobou smlouvu o dodávkách elektřiny mezi dvěma stranami, obvykle mezi výrobcem elektřiny a zákazníkem. Smlouva PPA definuje konkrétní smluvní podmínky jako je množství dodávané elektřiny, sjednané ceny atd. Elektřina může být dodávána fyzicky nebo na základě bilance. PPA představuje systémovou změnu ve způsobu financování výroby elektřiny z OZE a přechod od státem financované provozní podpory k podpoře soukromé.

 PPA je spolehlivou pojistku před růstem tržních cen za energie. Realizací PPA kontraktu je zákazník schopen dlouhodobě zafixovat výhodnou cenu elektrické energie. Tyto projekty jsou velice vhodné pro velké odběratele elektřiny, kteří jsou díky realizaci PPA schopni nejen ušetřit na provozních nákladech, ale snížit i případné investiční náklady na výstavbu a provoz OZE. Nespornou výhodou PPA jsou také ekologické atributy, které pomáhají naplnit jak cíle udržitelnosti, tak nezávislost na dodávkách energie ze zahraničí.

TYPY PPA

OFF-SITE PPA

Obnovitelná energie je vyráběna na optimálním místě a připojena k energetické soustavě.

ON-SITE PPA

Zařízení na výrobu obnovitelné energie jsou instalována přímo u klienta.

PROČ PPA A PROČ DNES?

 • DNES je nadprůměrně výhodné pro všechny zúčastněné strany, protože poptávka po OZE sílí a současně roste cena silové energie.
 • DNES EU apeluje na maximální eliminaci dovozu fosilních paliv z problematických zemí a na realizaci opatření snižujících uhlíkovou stopu.
 • DNES je více než kdy jindy kladen důraz na lokální energetickou nezávislost, tak jak nám aktuálně ukazuje nepřehledná globální situace.
 • DNES velká řada obcí nemá možnost realizovat FVE z vlastních zdrojů, protože jsou buď podfinancované nebo mají jiné rozpočtové priority. Vzhledem k povinnosti řídit se pravidly rozpočtové odpovědnosti, nemohou nebo nechtějí FVE financovat formou úvěru. PPA kontrakt je proto pro tyto subjekty optimálním řešením. Jedná se o ještě výhodnější koncept než EPC.
 • DNES se v ČR jedná o nový způsob realizace FVE a jejího financování. V zahraničí jde o velmi úspěšný a oblíbený koncept s dlouholetou tradicí.
 • DNES společnost podporuje dlouhodobě udržitelné způsoby výroby energie z obnovitelných zdrojů.
 • DNES ceny fotovoltaických technologií umožňují efektivní výstavbu FVE. Do budoucna se dá očekávat další snižování nákladů, ale jeho tempo již bude pozvolnější.

ROZDÍL MEZI EPC A PPA

EPC

Základním principem EPC (Energy Performance Contracting) je splácení realizovaného projektu až z prokazatelně dosažených úspor nákladů na energie. Realizaci projektu energetických úspor na objektech a zařízeních zákazníka na sebe přebírá specializovaná firma energetických služeb. Investice, úroky a náklady na služby této firmě splácí zákazník po dosažení úspory v provozních nákladech po smluvně sjednanou dobu. Smlouva o energetických službách, která řeší všechny podstatné náležitosti partnerského obchodního vztahu mezi specializovanou firmou a zákazníkem, je uzavírána na dobu nutnou ke splacení pořizovacích nákladů projektu, v současnosti nejčastěji na 10 až 15 let. Po této době firma poskytující EPC, předá provozovaný zdroj zákazníkovi a její role končí. Zákazník získává technologicky zaostalý zdroj, o který se bude muset ještě do ukončení životnosti starat, a to včetně jeho následné demontáže a likvidace (recyklace).

PPA

Proč se stát partnerem – poskytovatelem ploch pro výstavbu FVE?

Power Purchaise Agreement (PPA) nevyžaduje od partnera žádné vlastní investice ani lidské zdroje. Za dlouhodobý pronájem střech a ploch pro fungování fotovoltaické elektrárny, získává partner dlouhodobý kontrakt na dodávky levnější „zelené“ energie. Nespotřebovanou výrobu obchoduje PPA kontraktor. Oproti EPC je cena za energii nižší, protože je kalkulovaná z celé doby životnosti FVE. Stejně tak zodpovědnost za likvidaci (recyklaci) FV panelů nese PPA kontraktor. Realizátor PPA je též motivovaný použít nejkvalitnější vybavení, protože ví, že bude FVE provozovat 30 let a chce předejít technickým obtížím a případným poruchám, které by mohly ohrozit jeho plnění PPA smlouvy.