Naše služby

Níže uvádíme služby, které poskytujeme.

Inovační supervize

Je mnoho společností, které své produkty a řešení prohlašují za inovativní. Ne vždy to tak je. Často se setkáváme s nabídkami, které prosté spojení dvou či více řešení do společného balíčku, vydávají za inovaci. Inovace znamená zdokonalení. Inovace představuje komplexní proces od nápadu, přes vývoj až po případnou realizaci. Inovace je tedy více než kreativita nebo invence, které jsou sice nutnou součástí inovací - přináší nové myšlenky - ale samy o sobě nepostačují k naplnění inovace. Řada nových nápadů nevede k inovacím, protože nejsou realizovatelné (z technického, praktického či ekonomického hlediska). Výsledkem inovací je zlepšený proces, výrobek, služba či cokoliv dalšího.

Vyspělé země světa si uvědomují, že bez podpory inovací budou zaostávat ve svém vývoji. Uvědomuje si to naštěstí i Česká republika a snaží se různou formou pomáhat rozvoji inovací. Například formou Inovačního partnerství, jako jednou ze zákonných možností dle Zákona o zadávání veřejných zakázek. Naše společnost je jednou z prvních, která umí posoudit míru inovativního řešení, tak aby byl naplněn smysl tohoto ustanovení Zákona. Vzhledem k rozvinuté spolupráci s mnoha vědeckovýzkumnými ústavy, s významnou částí akademické sféry České republiky a pravidelnými konzultacemi s tvůrci zákona se dokážeme zhostit role supervizora inovací.

Systémová integrace inovativních řešení

Realizace a implementace inovativních řešení v rámci rozsáhlých projektů bývá velmi náročným procesem. Skloubení standardních, léty ověřených řešení s řešeními s vysoce inovativním obsahem přináší různá úskalí. Vyšší nároky na mentální akceptaci nových řešení. Schopnost přijmout vyšší míru rizika vyplývající z nových a nevyzkoušených postupů. Schopnost posoudit, jestli dané inovační řešení je již implementačně zralé. To je jen několik oblastí, kde nabízíme svoji expertní znalost a službu systémové integrace inovativních řešení. Umíme převzít zodpovědnost za realizaci projektů, jejichž významnou součástí jsou právě inovativní řešení.

Inovativní energetická řešení

Energetika prochází bouřlivým inovačním vývojem. Rozvoj decentralizované výroby energie, rozvoj elektromobility, narůstající potřeba flexibility v oblasti výroby a spotřeby energie, digitalizace energetiky, vznik nových účastníků trhu s energií, jakými jsou například agregátor nebo prosumer, případně nová inovativní řešení pro akumulaci energie. To je jen základní výčet řešení, ve kterých jsme schopni buď přímo my nebo naši partneři velmi erudovaně pomoci.

Inovativní dopravní řešení

Doprava je jedním z nejdůležitějších prvků ekonomiky každého státu. Na druhou stranu představuje velkou zátěž pro životní prostředí a velmi významně vstupuje do života většiny lidí. A to jak pozitivním, tak i negativním způsobem. Inovace, kterým se věnujeme, mají za cíl eliminovat právě ty negativní způsoby. Jedná se především o inovativní parkovací systémy, o vyspělé způsoby řízení dopravy, o inovativní prvky posilující bezpečnost v dopravě. V neposlední řadě se věnujeme i inovacím v oblasti alternativních způsobů dopravy. Jedná se například o koncepty e- bike, e-care sharing, o začlenění těchto konceptů do konceptu městské hromadné dopravy.

Digitální vzdělávání

Nezbytnou podmínkou dalšího rozvoje inovací je fungující vzdělávací systém. Bohužel v této oblasti zaostáváme za těmi nejinovativnějšími zeměmi světa, jakými jsou například Finsko, Švédsko, Izrael, Jižní Korea nebo Japonsko. Jsme přesvědčeni, že v současné době plné inovací, v době, o které prohlašujeme, že je 4. průmyslovou revoluci, nemůžeme vychovávat studenty školským systémem, který byl definován rakouskou organizací základního a středního školství z roku 1869.

Naším cílem je přinášet do škol nový digitální koncept, který bude mnohem více vyhovovat studentům, pro které jsou digitální prvky nedílnou součástí jejich života a na rozdíl od většiny pedagogů s nimi umí nativně zacházet. Který v nich bude podporovat schopnost mít otevřenou mysl novým věcem a řešením. Který je naučí dívat se na věci „out of box“. Ale který je zároveň naučí kritickému myšlení, aby se neztratili v enormním množství informací, které digitální a virtuální svět generuje.

Smart City řešení

Kdekdo nyní hovoří o Smart City. Je to velmi módní výraz jak pro politiky, tak pro podnikatele. Ale co je vlastně Smart City? Jedná se o město, které je schopno efektivně začlenit inovativní řešení do svého fungování. Město, které dokáže inovativní řešení využít ve prospěch svých obyvatel a návštěvníků. Město, které se díky inovativním řešením stane bezpečnějším a příjemnějším místem pro život.

Máme dlouholeté zkušenosti s realizacemi konceptů Smart City. Dokážeme pomoci vedení měst vyvarovat se chyb při realizaci takto rozsáhlého konceptu. Zajistit vzájemnou kompatibilitu vybraných řešení. Pomoci připravit technickou část dokumentace pro zadávání veřejných zakázek. Jsme jedni z mála, kteří umí provést své zákazníky procesem inovačního partnerství dle Zákona o zadávání veřejných zakázek.